Lees deze Algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) zorgvuldig door voordat u circulaire broodproducten (“Producten”) koopt bij No Waste Republic SRL (“Verkoper”). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor de verkoop van circulaire broodproducten door de Verkoper aan u (“Koper”). Door een bestelling van Producten te plaatsen, stemt de Koper ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.

 1. Productinformatie
  1. De Verkoper zal nauwkeurige en gedetailleerde informatie over de Producten verstrekken, inclusief het type, de hoeveelheid, de kwaliteit en eventuele specifieke kenmerken.
  1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de Producten aan te brengen, inclusief maar niet beperkt tot verpakking, etikettering en specificaties.
 1. Overmacht
  1. Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een toevallige gebeurtenis of het optreden van een element dat overmacht vormt, zoals in het bijzonder, en zonder deze lijst beperking, overstroming, brand, storm, gebrek aan grondstoffen, transportstakingen, gedeeltelijke of volledige staking of uitsluiting.
 1. Beëindiging-oplossing van het wangedrag van een medecontractant
  1. De voorgaande bepalingen houden geen afstand in van ons recht om, naar ons goeddunken, in geval van niet-betaling of niet-naleving door onze medecontractant van zijn contractuele verplichtingen, de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen.
  1. In geval van beëindiging-ontbinding van het contract door toedoen van een medecontractant, is de andere een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale prijs.
  1. De consument zoals gedefinieerd door Boek VI van het Wetboek van economisch recht kan het voordeel eisen van de toepassing van vergoedingen en interesten in de mate en onder de voorwaarden bepaald in dit artikel, in geval van niet-nakoming van onze verplichtingen.
 1. Wijzigingen in de overeenkomst
  1. Elke wijziging aan de specifieke overeenkomsten of aan deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk amendement ondertekend door alle partijen.
 1. Bergingsclausule
  1. De niet-geldigheid of onwettigheid van een van de clausules voorzien in de contracten (specifieke en algemene voorwaarden) die tussen de partijen zijn overeengekomen, brengt op geen enkele manier de ongeldigheid of nietigheid van de andere voorwaarden van het tussen de partijen gesloten contract met zich mee – clausules volledig geldig blijven.
 1. Toepasselijk recht en jurisdictie:
  1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.
 1. Volledige overeenkomst:
  1. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de verkoop van circulaire broodproducten en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie, verklaringen of overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.

Door een bestelling te plaatsen, erkent de koper dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.